Alumni

Alumni

Rrjeti Alumni i Kolegjit Universitar Pavarësia është një vlerë e shtuar e Kolegjit.

Rrjeti Alumni numëron një numër të konsiderueshëm ish-studentësh të suksesshëm që mbajnë pozicione drejtuese dhe vendimmarëse në institucione publike, organizata dhe biznese.

Ky Rrjet shërben si model suksesi i bashkëpunimit mes KUPV-studentëve-punëdhënësve.

Zyra e Karrierës, Tutoriatit Studentor dhe Alumnit monitoron dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme punësimin e të diplomuarve të Kolegjit. Kjo Zyrë, organizon takime/evente me anëtarët e rrjetit të cilët shpalosin zhvillimet e tyre në karrierë brenda Rrjetit Alumni por edhe mes Rrjetit Alumni dhe studentëve aktual të programeve të ndryshmë të studimit.