Legjislacioni

Ligji i Arsimit të Lartë 80/15

VBA Nr. 94, datë 20.10.2017

Vendim Nr. 279, datë 12.03.2009

Urdhër Nr. 238, datë 30.04.2010

Urdhër Nr. 388, datë 10.08.2011