Diplomë Profesionale në Menaxhim në Turizëm dhe Hoteleri

Diplomë Profesionale në Menaxhim në Turizëm dhe Hoteleri

Kohëzgjatja e programit: 2 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 120 kredite (ECTS)


Është një program i bazuar në përvojat më të mira kombëtare dhe i kombinuar me
analizën e problemeve reale që ka rajoni jugor i vendit dhe veçanërisht qyteti i Vlorës.
Misioni i këtij programi profesional në menaxhim turizmi dhe hoteleri do të jetë të
përgatisë studentët për pozicione menaxheriale në industrinë dinamike dhe gjithnjë e më
globale të mikpritjes dhe turizmit.

Date

14 December 2021

Tags

Profesional

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666