Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike

Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike

Kohëzgjatja e programit: 2 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 120 kredite (ECTS)

Objektivi kryesor i këtij programi stusimi është t’u japë studentëve njohuri të thelluara në fushën
e bazave të të dhënave, programimit, rrjetave kompjuterike, etj, me fokus kryesor formimin e
specialistëve të informatikës së aplikuar në biznes dhe dhënien e mundësisë për realizimin e
studimeve të avancuara në këtë fushë. Për realizimin e këtij objektivi programi parashikon
studime në fusha të tilla bazë si tekonologji të programimit në web, arkitektura e kompjuterave, ,
algoritmikë dhe struktura të dhënash, mis dhe rrjetat kompjuterike, etj, të kombinuara me
njohuritë në fusha të tjera si statistikë, ekonometri, matematikë e zbatuar në ekonomi,
mikroekonomi, makroekonomi, etj

Date

19 December 2021

Tags

Master

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666