Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

Kohëzgjatja e programit: 2 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 120 kredite (ECTS)

Programi i studimit në Inxhinieri Informatike synon të pajisë studentët me njohuri të thella
tekniko-shkencore të nivelit universitar, të cilat kërkohen nga fusha të ndryshme të sistemeve të
shpërndarjes së informacionit dhe ruajtjes së të dhënave. Ky program është hartuar duke pasur
parasysh kërkesat e tregut të punës për ekspertë në këtë fushë. Të diplomuarit në këtë program
studimi janë  në gjendje të kuptojnë dhe të analizojnë funksionimin e sistemeve komplekse, të
administrojnë dhe të mirëmbajnë rrjetat kompjuterikë, të menaxhojnë sistemet kompjuterike, të
programojnë dhe të jenë në gjendje të ndërtojnë sisteme informatike të sigurta.

Date

19 December 2021

Tags

Master

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666