Bachelor në Shkenca Politike

Bachelor në Shkenca Politike

Kohëzgjatja e programit: 3 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 180 kredite (ECTS)

Programi i shkencave politike i’u mundëson studentëve që gjatë tre viteve të studimit të merren
me studime mbi qeverisjen, politikat dhe proceset publike, sistemet dhe sjelljet politike si dhe i’u
mundëson përmirësimin e aftësive të tyre komunikuese dhe hulumtuese në mënyrë që të fitojnë
eksperiencë në menaxhimin e politikave analizave të politikave qeveritare.
Studentët e shkencave politike përfitojnë aftësi analitike, njohuri administrative dhe aftësi
komunikuese që do ti udhëheqin në karrierën e tyre në strukturat shtetërore lokale dhe qëndrore.
Studentët pajisen me njohuritë e nevojshme sesi funksionon sistemi politik, ata fitojnë aftësi të të
shkruarit dhe të lexuarit, krijojnë bazë të fortë edhe në fusha të tjera si media dhe komunikimi si
dhe fitojnë njohuri mbi debatin bashkëkohor që lidhet me studimet e shkencave politike.

Date

19 December 2021

Tags

Bachelor

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666