Master i Shkencave në Financë Publike dhe Administrimi Publik

Master i Shkencave në Financë Publike dhe Administrimi Publik

Kohëzgjatja e programit: 2 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 120 kredite (ECTS)

Programi është krijuar për t’ju shërbyer studentëve që kërkojnë të fitojnë njohuri të thella dhe
përparim në karrierë në sektorin publik. Misioni i programit është aftësimi i studentëve për të
përkthyer politika publike në programe dhe projekte frytdhënëse. Në përfundim të tij, studentët
do të jenë të aftë të realizojnë proceset e buxhetimit dhe përpilimin e raporteve financiare,
identifikimin e sfidave të sektorit publik, zbatimin e koncepteve financiare dhe fiskale në situate
aktuale, duke zgjeruar kështu perspektivat e tyre në shërbimin publik.

Date

14 December 2021

Tags

Master

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666