Master Profesional në Finance dhe Kontabiliteti i Firmave

Master Profesional në Finance dhe Kontabiliteti i Firmave

Kohëzgjatja e programit: 1 vit akademik
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 60 kredite (ECTS)

Programi ofron kualifikime të menjëhershme praktike. Misioni i programit është përgatitja e e
specialistëve në fushat e kontabilitetit të brendshëm dhe të jashtëm, kontrollit dhe financat e

korporatave, analizën financiare apo këshillues investimesh. Në përfundim të programit, të
diplomuarit do të kenë njohuritë e nevojshme dhe aftësitë për të vlerësuar dhe analizuar në
mënyrë kritike çështje aktuale në fushën e financave dhe kontabilitetit.

Date

14 December 2021

Tags

Master

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666