Bachelor në Ekonomi

Bachelor në Ekonomi

Kohëzgjatja e programit: 3 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 180 kredite (ECTS)

Programi vjen si një përgjigje ndaj nevojva të larta të tregut të punës për specialist në fushën e
ekonomisë. Misioni i këtij programi është aftësimi i studentëve me njohuritë dhe kompetencat e
duhura për t’u punësuar në sektorin privat dhe administratën publike duke mbuluar më së miri
pozicione që lidhen me funskionet bazë të njësive ekonomike si menaxhim, marketing, prodhim,
menaxhim burimesh njerëzore, financë dhe kontabilitet.

Date

14 December 2021

Tags

Bachelor

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666