Zyra e NJBSC

 • E enjte 11 Qershor, 2020

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë

Kryetar: Anduel Mehmeti

E-mail: anduel.mehmeti@unipavaresia.edu.al

 

Përgjegjësi dhe kompetenca

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë është një strukturë autonome, e përhershme në strukturën organizative të institucionitAjo përbëhet nga 5 anëtarë, Kryetari i Komisionit, një përfaqësues nga çdo fakultet, një përfaqësues nga personeli ndihmës-akademik ose ai administrativ, një përfaqësues nga organizatat studentore. Kryetari dhe pjesëtarët e Komisionit emërohen nga Senati, me propozim të Rektorit. Veprimtaritë kryesore të njësisë janë:

 • Vlerëson periodikisht efikasitetin e veprimtarive mësimore e kërkimore, si dhe propozon ndryshime për përmirësime të nevojshme, mbështetur në udhëzimet e sigurimit të cilësisë në hapësirën europiane të arsimit të lartë.
 • Paraqet një përmbledhje të të dhënave mbi procesin mësimor dhe mbi programet e  studimit të institucionit, sipas treguesve të caktuar në raport me standartet ekzistuese, vendase apo ndërkombëtare.
 • Vlerëson koordinimin e procesit mësimor-arsimor dhe veprimtarisë kërkimore-shkencore të institucionit.
 • Analizon strukturën, cilësinë dhe ngritjen akademike të stafit.
 • Evidenton rezultatet positive dhe negative të KUPV në tërësi dhe të fakulteteve në veçanti.
 • Siguron mjetet e nevojshme, që do të shërbejnë për kryerjen e vlerësimit.
 • Siguron zgjerimin dhe rifreskimin e bazës së të dhënave të analizuara paraprakisht, e cila do të shërbejë për kryerjen e vlerësimit të jashtëm nga ekspertë dhe konsulentë, vendas apo të huaj.
 • Komisioni ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e institucionit.
 • Rezultatet e komisionit të vlerësimit publikohen.
 • Organizimi dhe funksionimi i Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisëdhe i Sistemit të Vlerësimit të Brendshëm të KUPV përcaktohen me një rregullore të veçantë.