Shpallje për aplikim për staf akademik me kohë të plotë

  • 14 Tetor 2021
Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2021 – 2022, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, programet:

1. Inxhinieri Informatike;
2. Arkitekturë.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore, në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”, dosjen e aplikimit me këto dokumente:

1. Kërkesa për punësim;
2. CV;
3. Diplomë e studimeve universitare dhe listë e notave, të noterizuar;
4. Letra rekomandimi nga pedagogë apo udhëheqës shkencorë, dhe të paktën një nga letrat
të jetë nga punëdhënësi/drejtuesi i fundit (nëse ka);
5. Fotokopje e dëshmive të kualifikimeve të ndryshme, të noterizuara;
6. Fotokopje e artikujve shkencorë të publikuar në revista kombëtare e ndërkombëtare,
dhe/ose punime të tjera;
7. Fotokopje e Kartës së Identitetit;
8. Fotokopje e librezës së punës (nëse ka);
9. Certifikatë e njohjes së gjuhës së huaj;
10. Certifikatë e përdorimit të programeve bazë të kompjuterit;
11. Një program mësimor (syllabus) të fushës së tyre të ekspertizës.

Për çdo informacion mund të komunikoni në adresën: anduel.mehmeti@unipavaresia.edu.al
Ju faleminderit.