Seminar me temë: “Eko-Marketingu”

  • 26 Qershor 2020

Në ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”, organizoi për studentët seminarin me temë : “Eko-Marketingu”. Seminari u organizua nga drejtuesja e qendrës Dr. Engjëllushe Zenelaj. Qëllimi i seminarit u fokusua tek alternimi i dijeve kurrikulare më ato ekstrakurrikulare në përputhje me parimet e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe zhvillimit të qëndrueshëm.