Misioni, Vizioni dhe Vlerat

  • E enjte 11 Qershor, 2020

Misioni i Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, përfshin: 

a) Ofrimin e arsimimit të lartë dhe veprimtarisë krijuese në fushën juridike, të ekonomisë, të shkencave politike, të informatikës, të arkitekturës; në fushën e administrimit, të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të diplomacisë, të marrëdhënieve publike, të të drejtës publike dhe private, kontabilitetit, financave dhe bankave, inxhinierisë informatike dhe informatikës ekonomike, programeve data, mekatronikës, dizajnit; në fushën inxhinierike, të mësuesisë, pedagogjisë e psikologjisë, në aktuaristikë, në fushën e sporteve dhe edukimit fizik, të mjekësisë, farmacisë, stomatologjisë, infermierisë, veterinarisë, fizioterapisë e të drejtës mjekësore, në fushën e arteve dhe të turizmit, të mbrojtjes dhe zhvillimit ambiental, etj.; 

b) Zhvillimin dhe mbrojtjen e dijeve nëpërmjet mësimdhënies dhe veprimtarisë akademike që kryhet brenda dhe jashtë vendit; 

c) Formimin e studiuesve të rinj në fushat teorike të vlerësimit: të drejtësisë, ekonomisë, shkencave politike, inxhinierisë informatike, arkitekturës; edukimit fizik dhe sporteve, inxhinierisë elektronike dhe elektroteknike, teknologjisë së informacionit, inxhinierisë software, mekatronikës, aktuaristikës, inxhinierisë së ndërtimit, dizajnit, menaxhim biznesit, të turizmit dhe menaxhimit turistik e mjedisor, zhvillimit ambiental, të drejtës mjekësore, të administrimit dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, noterisë dhe të drejtës pronësore, të marrëdhënieve publike, etj.; 

d) Thellimin e kualifikimit profesional e shkencor të specialistit të lartë në fushën e: administrimit, të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të diplomacisë, të marrëdhënieve publike, të të drejtës publike dhe private, kontabilitetit, financave dhe bankave, inxhinierisë informatike dhe informatikës ekonomike, programeve data, dizajnit; në fushën inxhinierike, të mësuesisë, pedagogjisë e psikologjisë, në aktuaristikë, mekatronikë, në fushën e sporteve dhe edukimit fizik, të mjekësisë, farmacisë, stomatologjisë, infermierisë, veterinarisë, fizioterapisë e të drejtës mjekësore, në fushën e arteve dhe të turizmit, të mbrojtjes dhe zhvillimit ambiental, etj.; 

e) Kryerjen e studimeve kërkimore – shkencore për të zhvilluar e tejçuar aplikime dhe inovacione në fushat e kërkimeve juridike, ekonomike, politike, administrative, informatike, inxhinierike, arkitekturore, sportive e mjekësore, etj.; 

f) të ofrojë mundësitë më të mira për të përfituar nga arsimi i lartë dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës; 

g) të kontribuojë në mbështetje të prioriteteve strategjike dhe interesave të zhvillimit të vendit.