Ftesë për pjesëmarrje në tender

  • 24 Qershor 2020

Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education:

Application of the Process and Outcome-based Methodology

Ftesë për pjesëmarrje në tender

Ftohen të marrin pjesë të gjithë subjektet e interesuar në tenderin me procedurë “tender i hapur”, për blerjen e pajisjeve, me fond limit 10.550 euro, i cili do të zhvillohet në datën 20.06.2016, pranë ambienteve të SHPALPV, ora 11:00.

Pajisjet dhe specifikimete teknike

Të tëra ofertat dhe pajisjet e blera në kuadër të projektit duhet t’i përmbahen rregullit të origjinës, ashtu siç është vendosur në aktet bazë dhe si të tilla, këto pajisje duhet të kenë origjinën nga një vend i BE-së, ose nga një vend i përzgjedhur, të përcaktuar në Guidelines for the Use of the Grant (Tempus IV Sixth call for proposals no.EACEA/35/2012.” Referoju aneks-it bashkëlidhur. Njohja e ofertuesve me kriteret e vleresimit me rregulloren ligjore të tenderit: pas datës 20.06.2016 dhe ores 11:00 te zhvillimit te tenderit, nuk pranohen më ofertues.