Fillojnë regjistrimet e studentëve fitues në ciklin e studimeve Bachelor për vitin akademik 2016-2017

  • 25 Qershor 2020

Ka filluar në SHPALPV procesi i regjistrimit online dhe me dokumentacion i studentëve fitues në ciklin e studimeve Bachelor. Regjistrimet janë të hapura deri në datën 20 Shtator 2016. Studentët fitues duhet të dorëzojnë personalisht, ose nga persona të autorizuar prej tyre, në sekretarinë e SHPALPV dokumentat e mëposhtëm:

a. Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti, ose pasaportë) së bashku me një fotokopje të tij. Në dosje do të mbahet fotokopje e dokumentit të identifikimit.

b. Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore, ose dëftesës së pjekurisë, së bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar në MAS.

c. Dy fotografi personale.