Qendra EIPASS

EIPASS | Pashaporta Evropiane e Informatikës

Çertifikimi i kopetencave në fushën e TIK kualifikon dhe i jep vlerë CV-së suaj, duke lehtësuar futjen në botën akademike dhe në botën e punës. EIPASS mbështet përhapjen e kulturës dixhitale dhe principin e LifeLong Learning mbi të cilin bazohen programet ndërkombëtare të çertifikimit.

Për të hyrë në platformën didasko kliko këtu.