BACHELOR NË DREJTËSI

Shënim:
Nr. i parë tek kodi i lëndës i përgjigjet vitit në kursin e studimit
Y- Tregon lëndë vjetore
E- Tregon lëndë me zgjedhje