Në fushën e Drejtësisë:
-
Lufta kundër informalitetit.
- A mund të konsiderohet integrimi në BE si garanci për
respektimin e të drejtave të njeriut në punë.
- Vetingu: Reforma në drejtësi.
- Përafrimi i legjislaciomit shqiptar me direktivat e BE.
Në fushën e Shkencave Politike:
-
E-Governance/E-democracy.
- Vullnetarizmi.
- Më shumë Euroskeptikë apo pro-Europianë.
- Politika e jashtme dhe ështjet e sigurisë .
- Dialogu social dhe ndërkulturor.
- Skena politike - Europe Ballkan Perëndimor.
- Përfshirja e të rinjve shqiptarë në politikë.
- Përfshirja sociale.
- Të bësh biznes në Shqipëri.
Në fushën e Ekonomisë:
-
Marrëdhëniet tregtare Shqipëri-BE.
- Një treg ekonomik funksional drejt integrimit në BE.
- Lëvizja e lirë e mallrave/kapitalit në BE.
- Bujqësia dhe zhvillimi rural në funksion të integrimit.
- Progresi në sektorin energjitik në kuadër të integrimit
në BE.
- Përmirësimi i sektorit të statistikave (mbledhja,
përditësimi dhe përpunimi i të dhënave në funksion të
politikave locale e qëndrore).
- Të rinjtë shqiptarë përballë tregut europian të punës.
- Presioni i konkurrueshmërisë me vendet e BE.
Drejtime të tjera/të përgjithshme:
-
Kërkimi dhe inovacioni në funksion të integrimit.
- Zhvillimi i kompetencave dhe aftësive në arsimin
professional.
- Çështje të arkitekturës, trashëgimisë kulturore për
ruajtjen dhe promovimin e saj.
- Tendencat europiane të urbanizimit të qëndrueshëm .
- Integrimi i teknologjisë në tregun e përbashkët
elektronik.
- Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në
funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.
- Përdorimi i sistemeve elektronike në funksion të
qeverisjes.
- Tregu i monedhave dixhitale.
- Vullnetarizmi i të rinjve shqiptarë.

Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018  
Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018  
Data e Organizimit:  7-8 Maj 2018