Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018  
Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018  
Data e Organizimit:  7-8 Maj 2018  

Punimet duhet të jenë origjinale, të papublikuara më parë ose në proces publikimi.
- Abstrakti duhet të jetë midis 150-250 fjalë, dhe punimi duhet të jetë jo më pak se 3 faqe, Times New Roman, 12, Justify, Single Spaced dhe i formatuar sipas template 

Registration Fee Free

 

Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018  
Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018  
Data e Organizimit:  7-8 Maj 2018