Shkarkoni formatin e punimit ketu

 

TITULLI

(Times New Roman,  12 FONT SIZE, BOLD, ALL CAPS, CENTERED)

 

Emrı dhe Mbiemri i Autorit1, Emrı dhe Mbiemri i Autorit2 (10 font size)

1Përkatësia/Student/Gjimnazist/Shkolla

E-mail

2Përkatësia/Student/Gjimnazist/Shkolla

E-mail

Abstrakt

Qëllimi:1-3 fjali. Metoda: 2-6 fjali; Rezultatet: 2-4 fjali. Konkluzione: 1-3 fjali.

Numri total i fjalëve: rreth 150-250.

(Kjo është vetëm një guidë ndihmëse, por ju mund të evitoni nëndarjet e mësipërme dhe të përdorni formatin e zakonshëm të shkrimit të abstrakteve)

 Fjalë kyçe: 2 deri në 5 fjalë

 1. Hyrja 

Këtu pritet që ju të flisni rreth motivimit për temën tuaj, kontekstin, problematikat që trajtoni, dhe se si gjetjet tuaja janë origjinale dhe interesante. 

2. Hulumtim në Literaturën Ekzistuese/Materiali dhe Metoda

 Citoni punime të mëparshme që lidhen me temën që ju trajtoni. Pritet një numër citimesh

3. Subjekti i punimit tuaj

 Këtu pritet që ju të detajoni subjektin/temën që po parashtroni.

4. Analiza/Rezultate dhe diskutime

Ketu rekomandohet të paraqisni në mënyrë të detajuar argumentat, rezultatet tuaja dhe t’i diskutoni ato në kontekstin e rezultateve ekzistuese.

5. Konkluzione dhe Rekomandime

 Pritet që këtu të përmblidhni rezultatet/gjetjet tuaja, të shpjegoni se si ato janë të rëndësishme për temën dhe perspektiva të mundshme në punime të tjera.

6. Referenca

1.         [1]            F. Smith and Ë. Bauer “title of article”, Jour. Of xxx 37, 187-193 (2015).

2.         [2]            Xxx

3.         [3]            Xxx

 Rekomandohet që numri i referencave të jetë midis 3 dhe 6. Megjithatë, kjo është në varësi të temës. 

Ø  Ju mund të bëni një kompozim tjetër të punimit tuaj. Seksionet e dhëna më sipër janë vetëm indikacione lehtësuese për t’ju orientuar.

 

Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018  
Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018  
Data e Organizimit:  7-8 Maj 2018