Stampa

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2017 – 2018, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në programet:

 1. Drejtësi;
 2. Shkenca Politike;
 3. Ekonomi;
 4. Inxhinieri Informatike;
 5. Arkitekturë;

si dhe, Kërkues Shkencorë në Qendrat e Kërkimeve Shkencore, në të gjitha pozicionet dhe fushat.

Kandidati për pedagogë dhe kërkues shkencorë duhet të plotësoj kriteret e mëposhtme:

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë” paketën e aplikimit që përmban këto dokumente:

 1. Kërkesa e aplikimit për personel akademik;
 2. CV;
 3. Diplomë e studimeve universitare dhe listë e notave, të noterizuar;
 4. Letra rekomandimi nga pedagogë apo udhëheqës shkencorë, dhe të paktën një nga letrat të jetë nga punëdhënësi/drejtuesi i fundit (nëse ka);
 5. Fotokopje e dëshmive të kualifikimeve të ndryshme, të noterizuara;
 6. Fotokopje e artikujve shkencorë të publikuar në revista kombëtare e ndërkombëtare, dhe/ose punime të tjera;
 7. Fotokopje e Kartës së Identitetit;
 8. Fotokopje e librezës së punës (nëse ka);
 9. Certifikatë e njohjes së gjuhës së huaj;
 10. Certifikatë e përdorimit të programeve bazë të kompjuterit;

 

Ju faleminderit.

 

 

Visite: 2789