PhD. Ervin Muço

Qualification: Social Worker

Phone: +355 6866 109138

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Overview

He has completed his studies at the University of Tirana, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. In 2018 he obtained the PhD title in the field of human trafficking. His research work is guided by the passion to develop critical thinking as well as to offer solutions to various social problems. He is the author of two academic texts as well as a series of scientific articles. Also, he has participated in a number of conferences and projects at national and international levels.

 

Recent international conferences and papers

4-7 July 2018 Dublin / Ireland Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development:

-          Presentation with the item: Rethinking trafficking in human beings from a social work experience.

-          Presentation of the poster: State human trafficking, and modernity (Albanian case). (https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/07/SWSD2018_Abstract-Book.pdf)

 

2017 European Scientific Journal: Dynamics of Trafficking in Human Beings and the Role of The Social Worker (Albanian Case).

September 2014 Social Dialogue Magazine: (Published by: International Association of Schools of Social Work) Paper topic: Trafficking in human beings, gender and its impact on society – a literature review. ISSN: 2221-352X. Issue #8. Website: http://www.social-dialogue.com/

February 2013 European Scientific Journal: Paper topic: “Trafficking in human beings:

Paradigms of a successful reintegration into society (Albanian case).” VOL 9, NO 4 (2013). (With peer review) ISSN: 1857 - 7881 (Print); ISSN: 1857 - 7431 (Online); Website:

http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/769/803

 

Research projects

2018-ongoing; TEAVET project (part of ERASMUS+). To find more about the project: https://teavet.org/

2019 selected by OSCE as an expert for the: “Research Expert to write a paper on a topic related to Criminology”. Topic: Rethinking trafficking in human beings.

2007-2009 University "A. Xhuvani" Elbasan/Albania: Assessment of the dynamics of divorce, identification of key factors socio-economic and psycho-cultural consequences in society. Part of the National Programme for Research and Development (PKKZH).

July 2007 "Regione Emilia Romagna" Elbasan/Albania: Coordinator of the interviewing

(representing University “Aleksander Xhuvani” of Elbasan) process in the "Migra Value",

"Assessment of migration as a tool for economic development." Study conducted in the prefecture of Elbasan. Project of "Regione Emilia Romagna"


 

PhD. Ervin Muço

Kualifikimi: Punonjës Social

Celular: +355 6866 109138

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Vështrim i përgjithshëm

Ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Punë Sociale. Në vitin 2018 ai fitoi titullin Doktor i Shkencave në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore. Puna e tij kërkimore është e udhëhequr nga pasioni për të zhvilluar mendimin kritik si edhe për të ofruar zgjidhje rreth problemeve të ndryshme sociale. Ai është autor i dy teksteve si edhe një sërë artikujsh shkencorë. Gjithashtu, ai ka marrë pjesë në një sërë konferencash dhe projektesh në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

Konferenca dhe artikuj më të fundit

4-7 Korrik 2018 Dublin / Ireland, Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development:

-          Prezantim i temës: Rethinking trafficking in human beings from a social work experience.

-          Prezantim i posterit: State human trafficking, and modernity (Albanian case). (https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/07/SWSD2018_Abstract-Book.pdf)

 

2017 European Scientific Journal: Dynamics of Trafficking in Human Beings and the Role of The Social Worker (Albanian Case).

Shtator 2014 Social Dialogue Magazine: (Publikuar nga: International Association of Schools of Social Work) Paper topic: Trafficking in human beings, gender and its impact on society – a literature review. ISSN: 2221-352X. Issue #8. Website: http://www.social-dialogue.com/

Shkurt 2013 European Scientific Journal: Artikulli me temë: “Trafficking in human beings: Paradigms of a successful reintegration into society (Albanian case).” VOL 9, NO 4 (2013). (With peer review) ISSN: 1857 - 7881 (Print); ISSN: 1857 - 7431 (Online); Website:

http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/769/803

 

Projekte kërkimore:

2018-në vazhdim; projekti TEAVET (pjesë e ERASMUS+). Më shumë rreth projektit: https://teavet.org/

2019 ekspert i OSCE për: “Research Expert to write a paper on a topic related to Criminology”. Tema: Të rimendosh trafikimin e qenieve njerëzore.

2007-2009 Universiteti "A. Xhuvani" Elbasan: Vlerësimi i dinamikave të divorcit, identifikimi i faktorëve kyç socio-ekonomikë dhe pasojat psiko-kulturore në shoqëri. Pjesë e Programit Kombëtar për Kërkimin dhe Zhvillimin (PKKZH).

July 2007 "Regione Emilia Romagna" Elbasan: Koordinator për intervistat (përfaqësues i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan) në projektin "Migra Value", "Assessment of migration as a tool for economic development." Studim i kryer në prefekturën e Elbasanit. Projekt i "Regione Emilia Romagna".