BORDI EDITORIAL I REVISTËS SHKENCORE “PAVARËSIA” VLORË

ISSN 2304-2664

 

(Miratuar me Vendim nr. 28, datë 13.03.2017 të Senatit Akademik)

 

 Prof. Dr. Luan GJONÇAJ – Kryetar i Bordit Editorial

 Prof. Dr. Muharrem DEZHGIU

 Prof. Dr.Vincenzo BARBA

 Prof.As.Dr. Ëngjëll LIÇAJ

 Prof.As. Dr. Bashkim VREKAJ

 PhD. Sir HOXHA

 Dr. Myzafer ELEZI

 Dr. Veronika DURMISHI

 Dr. Esmeralda HOXHA

 Dr. Mallëngjim SKËNDERAJ

 Dr. Engjëllushe ZENELAJ

 Dr. Marjeta BONJAKO

 Dr. Edmira CAKRANI

 Dr. Neshet NGUCAJ

 Dr. Silvana SUKAJ

 Dr. Eva ÇIPI

 Editor:

 Dr. Engjëllushe ZENELAJ.

 Ass. Editor:

 Msc. Enerik SHABANI

 Msc. Anduel MEHMETI.